Urtids köp & leveransvillkor.

1.0 Beställning 

Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att urtid.com lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles. 

2.0 Priser 

Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avser betalning med Visa/ Mastercard, postförskott (dvs betalning vid leverans), Klarna Fakturera Mig, Klarna Konto eller förskottsinbetalning. Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Fraktfritt inom Sverige vid order över 1000 Sek. 
urtid.com råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället. 

3.0 Leveranstider 

Alla saluförda varor är på hemsidan markerade med leveransindikering. urtid.com reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund. 

4.0 Leveranser 

Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras i beställningen, vanligtvis Posten eller Schenker, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Leverans sker endast inom Sverige. 

5.0 Förändring av order 

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras. 

6.0 Avbeställning 

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts in speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från urtid.com. 

7.0 Ej utlöst försändelse 

Vid ej utlöst försändelse debiteras frakt tur och retur, postförskottsavgift. Utöver detta uttages en avgift för administration motsvarande 10% av varuvärdet, dock lägst 500:- exkl moms (625:- inkl moms). Denna avgift avser täcka de kostnader Urtid.com haft i samband med effektuering av order, såsom lagerhållning, hantering, packning, återförsel av vara, värdeminskning samt eventuella inkassokostnader. I fall försändelse ej löses ut inom skälig tid från ankomst avhämtningsställe, vanligtvis inom nio (9) dagar från ankomst kan urtid.com komma att debitera ytterligare kostnader i form av värdeminskning samt ränta, motsvarande gällande diskonto +8%. 

8.0 Ångerrätt 

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. Returer med anledning av ångerrätt se punkt 12.0
Ångerrätten gäller enbart för distansavtal. Om kunden beställer en vara i Urtid.com webbshop på nätet men hämtar den och betalar den på plats hos Urtid.com är det inte ett distansavtal och då har kunden heller ingen ångerrätt.

9.0 Fel 

Urtid.com svarar för att varan är felfri vid avsändandet. Frågan om varan är felaktig regleras utförligt i 16-21§§ KKL.

10.0 Garanti

Utöver felansvaret enligt KKL svarar Urtid.com för fel som föreligger vid leverans eller som visat sig efter leveransen och som reklamerats senast 12 månader efter leverans. Garantin omfattar inte detaljer av förbrukningskaraktär. Normalt underhåll av varan omfattas inte av garantin. Garantin omfattar inte heller ansvar för försämring som har uppkommit efter köpet, om Urtid.com gör sannolikt att försämringen beror på försummad eller felaktig skötsel eller att varan använts till annat än vad den är avsedd för, att olämpliga åtgärder, obehöriga eller felaktiga ingrepp vidtagits eller att bruksanvisningar inte följts.
Garantin gäller inte heller om Urtid.com gör sannolikt att försämringen beror på en olyckshändelse eller annan yttre påverkan eller att  försämringen beror på felaktig service eller på reparation som utförts av annan än Urtid.com eller av denne anvisad verkstad.

11.0 Reklamationer 

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. 

12.0 Returer enligt punkt 8.0

Vi erbjuder returrätt, enligt punkt 8.0, inom 14 dagar under förutsättning att produkten och originalproduktförpackningen är i oförändrat skick, dvs oanvänd och ej skadad. 

Du får inte använda varan men naturligtvis försiktigt undersöka den. När produkten mottagits och returen godkänts av oss krediterar vi ditt Visa/ Mastercard eller överför pengarna till av dig angivet konto. Varor som tillverkats eller beställts speciellt för dig kan ej returneras.

Kunden står för returfrakten. Vid varuvärde över 500:- skall försändelsen skickas rekommenderad eller som postpaket. Urtid.com ansvarar inte för försändelser som inte nått oss.

12.0 Returer enligt punkt 11.0

Kontakta oss via E-post eller telefon först. Urtid.com står för returfrakten. Beroende på varans art tillämpar vi olika fraktsätt. Om Urtid.com & kunden kommer överens om att kunden lägger ut för porto gällande returer enligt punkt 11.0, betalas det belopp motsvarande returporto ut till kunden senast 30 dagar efter att Urtid.com mottagit returen.

13.0 Information 

Urtid.com förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter. 

14.0 Force Majeure 

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från butikägarens sida, som gör att butiksägaren ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att butiksägaren befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.